VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA,

SRDEČNE VÁS VÍTAME NA STRÁNKACH

MŠ RUSKOV!

 

Slávnostný začiatok školského roka

 

Milí rodičia i priatelia,

4. septembra sa otvorili brány našej materskej školy a začal sa nový školský rok 2017/2018. Dovoľte mi, aby som Vám hneď v úvode popriala v novom školskom roku veľa trpezlivosti, lásky a radosti z Vašich detičiek!

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole prebieha už druhý rok podľa Školského vzdelávacieho programu "Kde bolo, tam bolo ...", ktorý je okrem plnenia cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie je rozšírený o naše vlastné ciele a zameranie - predčitateľská gramotnosť a prírodovedná gramotnosť. Aj tento školský rok sa môžu neše detičky tešiť na množstvo zaujímavých aktivít. Každá trieda má vo vlastnom pláne minimálne dve záujmové aktivity mesačne a školskom pláne práce máme zase stanovené celoškolské aktivity. Okrem toho sa budeme snažiť zabezpečiť čo najviac divadelných, hudobných, interaktívnych predstavení i vzdelávacích podujatí ako sú rôzne besedy.

 

IV. elokovaná trieda - SOVIČKY

Hneď na začiatku školského roku nás čakala veľká zmena. Priestory elokovanej triedy, ktoré boli v základnej školy sme museli uvoľniť, ale vďaka nášmu zriaďovateľovi Obci Ruskov máme teraz krásne zrekonštruované priestory v kultúrnom dome. Celú túto finančnú investíciu hradila obec z vlastných prostriedkov, pretože žiaľ "nespĺňame kritéria" žiadného projektu.

Elokovaná trieda materskej školy sídli na poschodí kultúrneho domu (bývalé kancelárie OcÚ, sú to iné priestory ako bola plánovaná v minulosti). Okren kompletne zrekonštruovaného a požiadavkam materskej školy prispôsobeného ineriérového priestoru má vyčlenený aj exteriér, kde je už osadené nové pieskovisko a postupne bude tento priestor doplnený o  iné hrové zostavy. Elokovaná trieda má úžasnú vlastnú atmosféru - pokojnú, rodinného typu. Detičky s pani učiteľkami majú teraz veľmi blízko na Kostolnú ulicu, kde sídli materská škola. Vyhnú sa frekventovanej hlavnej ceste a skoro denne môžu byť so svojími ostatnými kamarátmi. Samozrejme výchovno - vzdelávací proces aj všetky aktivity sú pre celú materskú školu rovnaké. Takže na záver si poprajme veľa úspechov v novom školskom roku a len usmievané, pokojné a šťastné detičky.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

Ukážky priestrov elokovanej triedy:

TRIEDA

JEDÁLEŇ S VÝDAJŇOU STRAVY

CHODBA - šatňa

UMYVÁREŇ

MIESTNOSŤ PRE ZAMESTNANCOV - kabinet, ...

Materiálno - technické vybavenie MŠ Ruskov

Na nový školský rok sme sa svedomito pripravovali už od júna. Tak ako to už u nás býva zvykom všetky pomôcky, hračky, didaktické hračky nakupujeme z vlastného rozpočtu.Vieme, že vo väčšine materských škôl býva zvykom, že hlavne výtvarné a pracovné pomôcky kupujú rodičia . Pokiaľ to bude v našich možnostiach chceme týmto smerom pokračovať aj ďalej a finančne nezťažovať Vás - rodičov. Kvalitná výchova a vzdelávanie sú podmienené viacerými podmienkami a jednou z nich je aj materiálno-technické zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu. V minulosti sme sa poučili, že naozaj sa neoplatí kupovať nekvalitné veci, pretože tak preplatíte dvakrát. Našim detičkám zaobstarávame kvalitné pomôcky s certifikátmi napr.farbičky, strúhadlá, rôzne farby, ceruzy, pastelky, lepidlá, rôzne farebné papiere, štetce, palety, šablóny, výtvarné valčeky, pečiatky, drobný pracovný materiál, ... Zošity a ceruzy využívame na grafomotrické kreslenia. Okrem toho každé dieťa má svoju sadu pracovných zošitov schválených MŠ SR. Nakúpili sme rôzne športové pomôcky,  hračky, didaktické pomôcky. Verte, že pri dnešných cenách nakúpiť kvalitné a hodnotné veci pre štyri triedy je hotové umenie a sú to hodiny strávené na internete. Objednávali sme z viacerých firiem podľa kvality, cien a účelnosti. Tak ale tešíme sa veľmi, aj naše detičky a určite aj Vy - rodičia.

V priebehu školského roka musíme tento materiál dopĺňať a okrem toho máme ešte v pláne rozšíriť naše detské knižnice o nové knihy - náučné i rozprávkové. Samozrejme, že v jarných mesiacoch musíme investovať aj do exteriéru - nové nátery, exteriérové centrá, ...

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú urobiť "náš škôlkarsky svet" krajším, lepším a hodnotnejším.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

Malá ukážka pomôcok a hračiek pre jednotlivé triedy:

STROM PRIATEĽSTVA

IV. trieda SOVIČKY

Začiatok školského roka sa niesol témou JA A MOJI KAMARATI. Motiváciou o mocnom listnatom strome, ktorý odoláva silnému vetru je domovom pre veveričku, ochraňuje vtáčatká pomáha zvieratkám , kde všetky zvieratká žijú v priateľstve a pomáhajú si navzájom. Počas rozprávania detičky z triedy SOVIČIEK napodobňovali dej príbehu stromu - šušťanie lístia, fúkanie vetríka. Rozprávaním o tom, že všetky detičky sú rovnocennými členmi triedy. Rozhovor viedol smerom objasneniu spoločenstva triedy, k pozitívnemu správaniu sa k sebe, ohľaduplnosti, pomoci, spolupatričnosti, spolupráce v skupine, pochopiť, že vzájomnou spoluprácou sa dá dosiahnuť cieľ. Príkladom bol strom, kde detičky odtláčali svoje ruky a spolupracovali v skupinovej činnosti.

Iveta Matiová

TOPlist