ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

CESTA RÍŠOU PRÍRODY A ĽUDÍ SO ŠKRIATKOM VŠEVEDKOM

 

 

 

Výchovno - vzdelávacia činnosť našej materskej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

 

 

Názov progamu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prostrednícvom hlavnej myšlienky a škriatka Vševedka chceme objavovať, poznávať a porozumieť prírode, ľuďom, svetu okolo nás a vzťahom medzi nami.

 

 

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Názov Školského vzdelávacieho programu:

Cesta ríšou prírody a ľudí so škriatkom Vševedkom

Stupeň vzdelania:

ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

Dĺžka výchovy a vzdelávania:

1 – 4 roky

Forma vzdelávania:

celodenná, poldenná

Vyučovací jazyk:

slovenský

Druh školy:

štátna

Názov školy:

Materská škola Ruskov

Adresa školy:

Kostolná 280, 044 19 Ruskov

Kontakty:

Tel.č. - 055/6941 412

E-mail – materskaskolaruskov@centrum.sk

               msruskov@gmail.com

Web stránka –www. msruskov.webnode.sk

Zriaďovateľ:

Obec Ruskov

Adresa:

Slančícka 94, 044 19 Ruskov

Platnosť od:

02.09.2011

Platnosť do:

31.08.2013

 

 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Materská škola Ruskov sa nachádza v centre obce Ruskov. Obklopuje ju tiché a krásne prírodné prostredie. Výhodná poloha materskej školy umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program v spojitosti s prírodou i spoločnosťou, podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí.

            Materská škola Ruskov je trojtriedna, poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie. Počet detí v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Ruskova, ale i z blízkeho okolia.

            Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno-vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí najmä klíma školy i jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame najmä spoluprácu s rodičmi a ostanými inštitúciami, priamo alebo nepriamo sa podieľajúcimi na výchove a vzdelávaní a priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcimi výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Informačný systém je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky materskej školy.

 

 1. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začlenenie sa do skupiny a kolektívu.

            Ciele predprimárneho vzdelávania reflektujú ciele vymedzené v Koncepcii predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy a ciele výchovy a vzdelávania stanovené v školskom zákone a v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

 

Našim cieľom je:

V edukačnom procese uplatňovať humanistické princípy predprimárneho vzdelávania:

- právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s dohovorom o právach dieťaťa,

- právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti,

- právo na celostný rozvoj osobnosti,

- právo na sebarozvoj dieťaťa.

 • Vytvárať priaznivú výchovno vzdelávaciu klímu s dôrazom na tvorivosť, pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou, klásť dôraz na pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa v kruhu svojich rovesníkov.
 • Uplatňovať  princíp aktivity- umožniť deťom experimentovanie a objavovanie,   bádanie, zabezpečiť primerané podmienky na spontánnu hru, vytvárať priaznivú sociálno-  emocionálnu klímu, estetické a podnetné  prostredie na spontánne i zámerné učenie.
 • Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich

            pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich

            nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi /pediater, psychológ,              

            logopéd atď. /

 • Viesť deti k úcte k rodine a ľudským právam.
 • Posilniť individuálny prístup k deťom rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti

            s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 • Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie materskej školy a základnej školy.
 • Utvárať u detí základy environmentálneho myslenia, cítenia, vzťah k životnému prostrediu na základe praktických činnosti, experimentovania a zážitkového učenia. Získať nové poznatky vlastným pričinením.
 • Naučiť deti chrániť si svoje zdravie a životné prostredie- umožniť im spoznávať prírodu formou turistických vychádzok, výletov, i aktivít v prírode.
 • Cez vlastné zážitky a pocity spoznávať rovnováhu nie len v prírode, ale aj v prostredí v ktorom žije.
 • Dokázať zhodnotiť význam zdravého životného prostredia pre ďalšiu existenciu človeka a vie poukázať na dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom.
 • Posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu i regiónu - organizovať pre deti poznávacie výlety do blízkeho okolia, poznávať rodný kraj, jeho históriu, prírodných krás, pamiatok, kultúrneho a folklórneho dedičstva, formovať u detí hrdosť na tradície regiónu a regionálnu kultúru.
 • Posilňovať úctu k štátnemu jazyku i  k ľudovým tradíciám rodnej obce prostredníctvom ľudovej slovesnosti.
 • Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.
 • Umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, vytvárať tak pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí, aktívne využívať voľný čas a pravidelným cvičením a pohybom predchádzať ochoreniam, stresu, nude, negatívnym javom, agresivite, vplývať na zvýšenie telesnej zdatnosti, zvýšenie celkovej pohyblivosti, obratnosti, rozvíjanie vôľových a morálnych vlastností.
 • Učiť deti elementárne základy komunikácie v anglickom jazyku formou krúžkovej činnosti – oboznamovania sa s anglickým jazykom.
 • Podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručnosti ale aj rozvoj príčinného

           a tvorivého myslenia.

 • Zamerať sa na rozvoj predčitateľskej gramotnosti a rozvoj grafomotorických zručností vzhľadom na dosiahnutie kvalitnej pripravenosti na vstup do základnej školy.

 

 1. STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole.

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – ide o predčasné zaškolenie dieťaťa žiadosť rodičov.

 Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola na podujatí Rozlúčka s budúcimi prvákmi.

 

 1. VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Charakteristika Školského vzdelávacieho programu: Cesta ríšou prírody a ľudí so škriatkom Vševedkom.

Školský vzdelávací program Cesta ríšou prírody a ľudí so škriatkom Vševedkom je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a rešpektuje podmienky materskej školy.

Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia a filozofiou našej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkymi väzbami na rodičov. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im v spolupráci s rodinou vytvoríme príjemné a priateľské prostredie, kde bude vládnuť priateľská atmosféra, vzájomná úcta a tolerancia. Chceme umožniť rodičom podieľať sa aj na inštitucionálnej výchove a vzdelávaní svojich detí, a tak nepretrhnúť puto medzi školou a rodinou.

 • Umožniť rodičom podieľať sa na výchove a vzdelávaní detí v našej materskej škole a to organizovaním spoločných podujatí, akcií, rôznych činností a aktivít.
 • Zabezpečovať poradenskú a konzultačnú činnosť na čo najvyššej úrovni. Organizovať formálne (školské aj triedne rodičovské združenia) aj neformálne stretnutia (opekačky, výlety, rôzne posedenia, ...).
 • Dať rodičom priestor na vyjadrenie sa k výchove a vzdelávaniu v materskej škole formou diskusií i dotazníkov, a tak vzájomne zlepšovať úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov školy.

Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu sa budeme usilovať o rozvoj samostatných a zdravo sebavedomých detí cestou prirodzenej výchovy. Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa a ponúka také obsahové celky a témy, ktoré oboznamujú deti s realitou. Už jeho názov hovorí o spojitosti prírody s človekom, prostredníctvom ktorej chceme umožniť deťom spoznať zákonitosti sveta ľudí aj prírody.

Vzhľadom na využívanie možností blízkeho prírodného okolia naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky.

 • Krásu a dostupnosť prírody v okolí materskej školy využijeme na obohatenie environmentálnej výchovy v edukačnom procese. Vychádzkami, pozorovaním, environmentálnymi hrami učiť deti vnímať krásu prírody jej rozmanitosť, bohatosť, význam pre človeka, ale predovšetkým chrániť ju a neznečisťovať.

 

 • Chceme utvárať emocionálne bohatý vzťah detí k prírode formou spájania prírodného a spoločenského prostredia, rôznymi aktivitami a hrami naučiť deti chápať potrebu ochrany prírody, rastlinnej i živočíšnej ríše, utvárať u detí environmentálne cítenie a správanie.
 • Z hľadiska kognitívneho vývinu chceme poskytnúť deťom základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, spoznať prírodu a jej význam pre človeka, získať primerané poznatky o ochrane prírody.
 • Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu chceme u detí rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať, vyjadriť svoje pocity vo vzťahu k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.
 • Z hľadiska perceptuálno-motorického vývinu chceme u detí rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti, sebaobslužné a pracovné návyky.
 • Environmentálnu výchovu budeme u detí rozvíjať podľa vlastných výkonových štandardov (špecifických cieľov), ktoré sú súčasťou obsahových celkov.

Do obsahu výchovy a vzdelávania s uplatňovaním inovatívnych, aktivizujúcich vyučovacích metód (situačné, projektového vyučovania), zážitkového učenia, foriem a prostriedkov integrujeme prierezové témy:

 

 • Osobnostný a sociálny rozvoj

Utvárať základy empatie, posilňovať schopnosť sebaovládania, osvojovať si primeranú komunikáciu citov i kooperatívne správanie. Zvyšovať asertívne správanie učiteľov, detí a rodičov.

 • Ochrana života a zdravia

Viesť deti i rodičov k pozitívnym postojom k svojmu organizmu. Pravidelnými pohybovými aktivitami a cvičeniami podporovať zdravý životný štýl

 • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

 

Utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady  bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych pr.edpisov v role chodca či cyklistu.

 • Mediálna výchova

 

Učíme deti orientovať sa v mediálnom svete (časopisy, filmy, príbehy) .

 • Multikultúrna výchova

 

Utvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného,náboženského a kultúrneho pôvodu;

 • Informačno-komunikačné technológie

 

Pracovať s počítačom, podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností, aj rozvoj príčinného (kauzálneho) a tvorivého myslenia.

 • Výchova k tvorivosti

 

Integrovať ju vo všetkých tematických okruhoch a vzdelávacích oblastiach, na rozvoj fluencie , flexibility, originality ,fantázie.

 • Rozvoj prečitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti

Utvárať pre deti podnetné prostredie s využitím prvkov gramotnosti a dbať na dôsledné plnenie programu grafomotorických cvičení a kreslení.

 

 

Rámcovými cieľmi v oblasti výchovy a vzdelávania materskej školy sú:

 • Rozvíjanie osobnosti dieťaťa a jeho schopnosti učiť sa.
 • Osvojovanie si hodnôt, na ktorých je založená naša spoločnosť.
 • Získanie osobnej samostatnosti a schopnosti prejavovať sa ako samostatná osobnosť.
 • Využívanie interaktívnych metód ako sú zážitkové učenie, tematické vyučovanie, projektové vyučovanie.
 • Aplikovanie ucelených programov rozvoja detí v materskej škole.

 

Vo výchove a vzdelávaní uprednostňujeme:

 • Uvoľňovanie hrových činností smerom k deťom.
 • Tvorivosť a vlastnú aktivitu vo všetkých oblastiach.
 • Vedenie detí k samostatnosti, posilňovaniu vlastného sebavedomia, sebadôvery, k spolurozhodovaniu a k spolužitiu i kooperácií s celým kolektívom.
 • Využívanie sviatkov a udalostí jednotlivých ročných období vo všetkých organizačných formách po celý školský rok.
 • Vytváranie centier aktivít s cieľom umožniť deťom výber činností podľa záujmu a potrieb v skupinách, individuálne i v kolektíve.

 

5.1 PROFIL ABSOLVENTA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Pri formovaní elementárnych základov kľúčových kompetencií vezmeme do úvahy vývinové

špecifiká predškolského veku. Vymedzenie kompetencií budeme chápať relatívne, nakoľko

v predškolskom veku ide o dosahovanie elementárnych základov týchto kompetencií dieťaťa. Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií dieťaťa.

 

V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:

 1. Psychomotorické kompetencie
 2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
 1. Základy sebauvedomovania
 2. Základy angažovanosti
 1. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
 2. Komunikatívne kompetencie
 3. Kognitívne kompetencie
 1. Základy riešenia problémov
 2. Základy kritického myslenia
 3. Základy tvorivého myslenia
 1. Učebné kompetencie
 2. Informačné kompetencie

 

 1. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu od dvoch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dĺžka dochádzky je spravidla 1 až 4 roky.

Materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania. V prípade záujmu rodičov poskytuje aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

 

 1. VYUČOVACÍ JAZYK

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. Súčasťou vzdelávania je aj komunikácia v štátnom – slovenskom jazyku.

 

 1. SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

 

Dieťa po absolvovaní Školského vzdelávacieho programu ,,Cesta ríšou prírody a ľudí so škriatkom Vševedkom,, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – prredprimárne vzdelávanie, získa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Osvedčenia budú slávnostne odovzdané posledný deň školského roka na spoločnej rozlúčke s predškolákmi.

 

 1. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Plnenie školského vzdelávacieho programu si vyžaduje také personálne podmienky, ktoré zabezpečia jeho pedagogickú efektívnosť a kooperatívne sociálne vzťahy medzi účastníkmi procesu vzdelávania.

 

Pedagogické zamestnankyne:

spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,

 • preukazujú odborné a didaktické spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri plánovaní a realizácií výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • vedia organizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť – motivujú, komunikujú o hodnotových postojoch, usmerňujú myšlienkové postupy detí, poskytujú im spätnú väzbu,
 • priebežne sledujú a hodnotia výchovno-vzdelávaciu činnosť – diagnostikujú vstupnú a výstupnú úroveň osobnostného rozvoja detí, hodnotia detské výkony a sociálne správanie, posudzujú a vyhodnocujú vlastnú činnosť,
 • zaujímajú sa o deti, o to, aké sú, čo je v popredí ich záujmu a aké sú ich priority,
 • riadia svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj aj celoživotné učenie,
 • sú schopné ako súčasť učiteľského zboru a celkovej učiacej sa a znalostnej organizácie školy spolupracovať a spoluutvárať vzájomné podporné prostredie pri operatívnom riešení pracovných problémov,
 • vedia zabezpečiť vhodnú štruktúru denného poriadku s rešpektovaním hygieny, zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy, premyslieť si organizačné formy.

Z bezpečnostného hľadiska sú povinné zaistiť bezpečnosť detí počas ich pobytu v triede, v škole, ale aj mimo školy – počas vychádzok, exkurzií a pod.

Riaditeľka materskej školy má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, zúčastňuje sa kontinuálneho vzdelávania aj vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov. Ostatné pedagogické zamestnankyne získali kvalifikáciu na strednej pedagogickej škole.

 

 1. MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

Materská škola je 3-triedna budova, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Pozostáva z 3 blokov (A,B,C). V jednotlivých blokoch sú základné časti: miestnosti na edukáciu a prevádzku edukačného procesu. V bloku A v časti určenej na edukáciu sa nachádza vstupná chodba a 2 triedy., v ktorých sa rozkladajú ležadlá na odpočinok detí. V bloku B sa nachádza jedáleň, výdajňa stravy, šatňa prevádzkového zamestnanca, sklad čistiacich potrieb, kabinet, chodba, WC pre zamestnancov, umyváreň I., umyváreň II. pre deti. V bloku C sa nachádza šatňa pre I. a II. triedu, šatňa pre III. triedu, riaditeľňa a 1 trieda.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity a záujmovú a hrovú činnosť detí. Plocha je členená na školský dvor prevažne trávnatej časti s pieskoviskom vo výmere a na školskú záhradu  trávnatého charakteru, kde sa nachádzajú hrové atrakcie (preliezačky, hojdačky, šmýkalky), ktoré spĺňajú technické požiadavky z hľadiska veku detí.

V súlade s koncepciou materskej školy v spolupráci s rodinou a zriaďovateľom sa zameriavame na dobudovanie a celkovú úpravu vonkajších priestorov školy pre napĺňanie cieľov školského vzdelávacieho programu. V školskej záhrade postupne vytvárame centrá, ktoré budú slúžiť na realizáciu rôznych environmentálnych aktivít.

Prostredie materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí. Pohodlné a estetické prostredie sa snažíme ozvláštňovať a skrášľovať v duchu environmentálneho cítenia s využívaním prírodných prvkov.

Trieda je miesto, kde sa deti môžu bezpečne hrať, skúmať a objavovať svet, ktorý ich obklopuje. V jednotlivých triedach postupne realizujeme výmenu nábytku.

Hrové a pracovné centrá – kútiky v triedach sú umiestnené, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Hrové kútiky sú otvorené a vybavené hračkami, pomôckami a materiálom, ktorý podporuje tvorivosť detí. Kútiky sú vybavené tak, aby činnosti, ktoré sa v nich uskutočňujú boli v súlade s požiadavkou stimulovať osobnostný rast detí, aby tam prebiehal rad rôznych činností, pričom deti majú zároveň možnosť venovať sa zmysluplnej práci a učeniu.

 

 1. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní sa riaditeľka materskej školy a zriaďovateľ stará o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých zamestnancov materskej školy.

Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:

 • prihliada na základné fyziologické potreby detí,
 • vytvára podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 • poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým dôjde počas výchovno-vzdelávacích činností organizovaných materskou školou.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania detí v materskej škole.

Všetky priestory, ktoré škola využíva sú účelovo vybavené a zariadené. Pravidelné previerky a školenia zamestnancov sú zabezpečované kvalifikovaným bezpečnostným technikom. Deti a ich zástupcovia sú každoročne na začiatku školského roku poučení o školskom poriadku, pravidlách bezpečného správania s ohľadom na ochranu zdravia. Okrem toho sú poučení o bezpečnom správaní vždy pred organizovaním spoločenského podujatia mimo budovy školy – informovaný súhlas.

Podrobne je táto problematika rozpracovaná v prevádzkovom aj školskom poriadku materskej školy.

 

 1.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ A VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:

 • hodnotenie detí,
 • hodnotenie pedagogických zamestnancov,
 • hodnotenie školy.

 

12.1 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí v materskej škole je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, aké sú jeho pokroky, v čom má nedostatky, kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení výsledkov detí budeme vychádzať z požiadaviek školského zákona. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov formou hodnotiaceho portfólia.

Hodnotiace portfólio dieťaťa bude mať každé dieťa a bude obsahovať:

 • povinné práce – pracovné zošity, pracovné listy, výtvarné práce,
 • kresebný test dieťaťa,
 • diagnostický hárok,
 • moje naj ... obrázky.

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné. Výkon dieťaťa budeme porovnávať s jeho výkonom, nie s výkonom iných detí.

 

12.2 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV

Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu zamestnancov. Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy.

Úlohou riaditeľky školy je posúdenie  pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych stránok, rozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim zamestnancom a jeho podriadenými zamestnancami a v pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov, prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie nevhodných zamestnancov, identifikovanie potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácií ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť.

Oblasti hodnotenia učiteliek:

 • plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie pedagogickej dokumentácie, vedenie a práca s deťmi;
 • fungovanie v pracovnom tíme, pracovné a spoločenské správanie;
 • komunikácia, flexibilita, ochota, schopnosť rozhodovať, spolupráca s rodičmi detí;
 • úsilie učiteľky venované osobnému rozvoju (vzdelávanie, rozvoj vedomostí a zručností, schopností).

 

Hodnotenie zamestnanca prebieha v dvoch rovinách:

 

 1. Neformálne hodnotenie

Je zamerané na priebežné hodnotenie riaditeľkou v priebehu výkonu práce. Má príležitostnú povahu, je skôr determinované situáciou daného momentu, pocitom hodnotiaceho. Ide o súčasť každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť priebežnej kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania. Vykonáva ho riaditeľka školy.

            Ide o dennú kontrolu nástupu na pracovisko a odchodu z pracoviska, nástupu na výchovu a vzdelávanie a ukončenie vyučovacej povinnosti, správanie k deťom, rodičom, kolegom, dodržiavanie pracovného poriadku, zásad BOZP, používanie OOPP.

 

 1. Formálne hodnotenie

Je racionálnejšie a periodické, vykonáva sa v pravidelnom intervale. Vytvárajú sa z neho dokumenty, ktoré sa zaraďujú do osobných materiálov zamestnanca-slúžia ako podklady pre ďalšiu personálnu činnosť.

Prostredníctvom neho sa:

 • komplexnejšie hodnotia zamestnanci podľa znalostí, zručností, kvalít, lepšie rozpoznávajú, oceňujú, rozvíjajú silné stránky zamestnanca;
 • lepšie rozpoznávanie slabých stránok zamestnanca a umožňovanie ich efektívnejšieho odstraňovania;
 • umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelávania a rozvojový potenciál zamestnanca, jeho vhodnosti pre vykonávanie náročnejšej práce;
 • sústavnejšie orientuje pozornosť na výkon;
 • zisťuje osobný vzťah zamestnanca k práci, škole pracovisku, k cieľom školy, k deťom, kolegom, rodičom, k nadriadeným;
 • prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky na pracovisku.

Patrí sem sledovanie výsledkov detí - zapájanie detí do súťaží, do projektov, tvorba projektov pre deti, zapájanie sa do ďalšieho vzdelávania, tvorba učebných pomôcok, vzájomné hodnotenie učiteľov. Neoddeliteľnou súčasťou je hodnotenie vedenia pedagogickej dokumentácie - triedna kniha, dokumentácia o rozvíjajúcich programoch, zápisnice, ..., aktívna účasť na poradách, zasadnutiach metodického združenia, šírenia dobrého mena školy – zvyšovanie morálneho kreditu.

      Dôležitou súčasťou je hospitačná činnosť nadriadeného zamestnanca na výchove a vzdelávaní a písomný záznam z hospitácie s odporúčaniami a opatreniami na skvalitnenie práce učiteľky.

Jedenkrát ročne vedie riaditeľka školy so zamestnancami osobný pohovor. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej činnosti, výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a mimoškolskej činnosti učiteľky hodnotia odborné schopnosti a jej predpoklady na plnenie nových úloh. Súčasťou pohovoru je aj plnenie jej interpersonálnych zručností, čiže ako vychádza s ostatnými zamestnancami, nadriadenými, deťmi, rodičmi. Hodnotí sa jej prístup k práci – to, či je samostatná, lojálna, spoľahlivá, zodpovedná, dôvody čerpania pracovného voľna, či má vyvinutý zmysel pre sebadisciplínu. Výsledkom pohovoru je celkové hodnotenie zamestnanca, ktoré bude v písomnej forme v podobe vyplneného hodnotiaceho formulára.

Hodnotený zamestnanec dostáva spätné informácie o svojom výkone. Tieto informácie sú podkladom pre ďalšie zlepšenie vykonávania prác, odstránenie nedostatkov a chýb. Súčasne mu hodnotenie pomáha pri stanovení úloh na budúce obdobie a vytvára pre ich plnenie primerané podmienky.

 

12.3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŠKOLY

            Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia, ale aj verejnosť získala dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele. Ktoré sú na deti kladené v štátnom i školskom vzdelávacom programe.

Pravidelne monitorujeme:

 • vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelávanie;
 • spoluprácu s rodičmi detí;
 • neohrozené prostredie, spolupatričnosť detí i učiteľov – klímu školy;
 • priebeh výchovy a vzdelávania – výchovno-vzdelávaciu činnosť – pedagogické stratégie – metódy i formy;
 • dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky;
 • úroveň výsledkov práce školy.

Nástroje na zisťovanie úrovne:

 • kronika školy;
 • dotazníky pre rodičov;
 • hodnotiace porady;
 • SWOT analýza.

 

Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je prerokovaná v pedagogickej rade a schvaľovaná Radou školy. Predkladaná je obecnému zastupiteľstvu obce Ruskov. Zverejňujeme ju na webovej stránke materskej školy www.msruskov.webnode.sk

            O situácií v škole sú rodičia pravidelne informovaní na informačných tabuliach a webovej stránke materskej školy.

 

 1. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 

Účelom kontinuálneho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon odbornej činnosti. V súlade s legislatívou budeme využívať nasledovne druhy kontinuálneho vzdelávania:

 • adaptačné vzdelávanie,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • inovačné vzdelávanie,
 • špecializačné vzdelávanie,
 • funkčné vzdelávanie.

Každá učiteľka má právo naďalej sa vzdelávať a preferovať pritom vlastnú oblasť vzdelania v súlade s cieľmi školy. Zároveň má povinnosť odovzdať svojim kolegyniam nové poznatky. Sebarozvoj a kontinuálne vzdelávanie sa učiteliek prispieva k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, k dobrému menu školy.

      Pre rozvoj materskej školy má veľký význam aj interné metodické združenie so zameraním na:

 • intenzívnu spoluprácu všetkých pedagogických zamestnancov materskej školy na plnenie cieľov výchovy a vzdelávania,
 • spoluprácu so zákonnými zástupcami detí,
 • profesionálnu spoluprácu s odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania.

Cieľom metodického združenia v materskej škole je vzájomne sa oboznamovať v materskej škole s novými trendmi v oblasti predškolskej pedagogiky a didaktiky.

Vzdelávanie organizuje vedenie školy vždy na jeden školský rok – plán vzdelávania na príslušný školský rok v súlade so zákonom NR SR č.317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sebarozvoj a kontinuálne vzdelávanie učiteliek je jedným z kritérií pravidelného hodnotenia pedagogických zamestnancov.

 

14. UČEBNÉ OSNOVY

Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti. Sú vypracované v rozsahu stanovenom Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Učebné osnovy sú doplnené aj o vlastné výkonové štandardy vyplývajúce z profilácie materskej školy – environmentálna výchova.

Učebné osnovy majú programovú funkciu, orientačnú funkciu môžu sa dopĺňať a upravovať po prehodnotení pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade a normatívnu funkciu, čiže sú záväzné pre všetky pedagogické zamestnankyne. Prostredníctvom špecifických cieľov v učebných osnovách sa zameriavame na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, poznávanie dieťaťa ako seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

Učebné osnovy sú integrované do štyroch tematických okruhov:

Ja som – na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa (telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život).

Ľudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách (ďalší ľudia, ľudstvo).

Príroda – na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na vytváranie (formovanie) pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre (zem, vesmír).

Kultúra – na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry (predmetný svet, svet hry a svet umenia).

 

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

 

1. perceptuálno-motorickú,

2. kognitívnu,

3. sociálno-emocionálnu.

 

Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sú prostriedkom na dosiahnutie špecifických cieľov v procesuálnej činnosti.

 

Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú podoblasti – pohybovú, zdravotnú, prírodovednú matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, informačnú, umelecko-expresívnu (hudobnú, výtvarnú, literárnu), pracovnú, ako aj prierezové témyosobnostný a sociálny rozvoj, ochranu života a zdravia, dopravnú, environmentálnu, mediálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie.

 

Obsahové štandardy predstavujú prostriedok vzdelávania detí predškolského

veku a slúžia na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií.

Výkonové štandardy sú formulované v špecifických (konkrétnych - operacionalizovaných) cieľoch. Výkonové štandardy sú koncipované ako cieľové požiadavky, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci predškolského veku, aby získalo predprimárne

vzdelanie.

Obsah učebných osnov a obsahové celky učebných osnov školského vzdelávacieho programu

            Obsah učebných osnov v školskom vzdelávacom programe je rozpracovaný do 10 obsahových celkov, ktoré sú realizované v priebehu 10 mesiacov školského roka. Plynule na seba nadväzujú sú záväzné pre všetky triedy. Obsahové celky sa delia na témy. Jednotlivé témy sa realizujú v jednotlivých triedach jeden týždeň, v poradí v akom sú v učebných osnovách.

 Každý obsahový celok je vypracovaný formou kurikulárneho projektu, ktorého súčasťou je: názov kurikulárneho projektu, obsah, zameranie, východiská, problematizácia, deskripcia, distribúcia času, hodnotiace kritéria-čo dieťa má vedieť, čo by malo vedieť, a čo by mohlo vedieť, stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, učebné zdroje, metódy a prostriedky hodnotenia.

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

   IX.

 

Môj domov  a  moja škôlka

Ahoj škôlka i noví kamaráti!

 

Ja a moja rodina

 

Moja dedina

 

Predmety okolo mňa

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    X.

 

Farebná pani

Jeseň

Vševedkova záhrada

 

Vitamíny, naši kamaráti

 

Moje telo, moje zdravie

 

Farby jesene

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    XI.

 

 Cestujeme so

škriatkom Vševedkom

Dopravné prostriedky

 

Vševedko a pravidlá cestnej premávky

 

Nebezpečenstvo na ceste

 

Cestou, necestou

 

Vesmír plný tajomstiev

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    XII.

 

Adventný čas

Mikuláš je dedko starý

 

Tešíme sa na Vianoce

 

Sviatky lásky a pokoja

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    I.

 

 

 Pani Zima kraľuje

Zimné radovánky

 

Zimná príroda

 

Jazýček šikovníček

 

Keď chodia dospelí do práce

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    II.

 

 

 Svet zvierat

Domáce zvieratká

 

Karneval lesných zvieratiek

 

Exotické zvieratká

 

Zvieratká a ich mláďatká

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

 

   III.

 

 

 

 V rozprávkovej krajine

Rozprávkový týždeň

 

Z rozprávky do rozprávky-včera, dnes, zajtra

 

Rozprávková škola

 

Rozprávka – Ako sa príroda prebúdzala

 

Veľkonočná rozprávka

 

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    IV.

 

 

 Príbeh vody

Lienka, lienka aké bude počasie?

 

Kameň a voda

 

Vodník Hastrman a jeho svet

 

Morský svet

 

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    V.

 

 

 Jar v plnej farebnej kráse

Rozkvitnutá jar

 

Moja dobrá mamička

 

Máme radi prírodu

 

Les a jeho tajomstvá

 

 

MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

TÉMA

 

 

 

    VI.

 

 

 Naša prekrásna Zem

Šťastné deti na celom svete

 

Slovensko je moja vlasť

 

Športom k zdraviu

 

Pozrime sa do sveta

 

Lúčime sa so škôlkou a kamarátmi