VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA,

SRDEČNE VÁS VÍTAME NA STRÁNKACH

MŠ RUSKOV!

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY RUSKOV

 

na školský rok 2018/2019


Vážení rodičia,

 

srdečne Vás pozývame na zápis detí do MŠ Ruskov na školský rok 2018/2019.

Zápis sa uskutoční od 30. apríla 2018 do 30. mája 2018.

 

Forma a priebeh zápisu:

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v našej materskej škole alebo tu:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.pdf (208,2 kB)
  • Písomnú žiadosť (formulár stiahnutý z webového sídla školy vyplnený vo všetkých položkách alebo vlastný formulár) odovzdá zákonný zástupca dieťaťa spolu s potvrdením o jeho zdravotnom stave riaditeľke školy, alebo poverenej osobe. Môže to urobiť každý pracovný deň v čase prevádzky školy od 30. apríla do 30. mája kalendárneho roka, ktorý predchádza nástupu dieťaťa do materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu (do 30. mája 2018) nemusia byť vybavené kladne.

  • Deň otvorených dverí: 30.04.2018 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

 

DIVADLO GAŠPARKO

 

26. marca opäť navštívilo našu materskú školu bábkové divadielko Gašparko a potešilo nás rozprávkou Perníková chalúpka. Práve toto divadielko našu materskú školu navštevuje už viac ako 10 rokov, a aj keď je z ďaleka – z Prešova, pani Mihóková na nás stále myslí a príde nás potešiť vždy inou, krásnou rozprávkou.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO VAJÍČKA

 

26. marca – v pondelok sme si naplánovali aktivitu „Hľadanie veľkonočného vajíčka“. Bola plánovaná v exteriéri – na našej záhrade, ale žiaľ počasie nám to neumožnilo ani tentoraz. Ale my sme predsa vynaliezaví …, tak každé dieťatko si predsa len našlo svoje vajíčko :-) V každej triede sme realizovali vzdelávaciu aktivitu, tak že detičky sedeli v kruhu. Vybrané dieťa sa vždy šlo skryť za dvere a my ostatní sme zatiaľ ukryli jeho vajíčko (čokoládové vajíčka sme zakúpili z prostriedkov ZRPŠ). Po vyzvaní vstúpilo do triedy a my sme ho navigovali pokynmi „teplo – zima“. To teda bolo smiechu a zábavy … zo začiatku boli zmetení, ale potom sa už premenili na „profesionálnych hľadačov čokoládových vajíčok“ :-) A keby ste videli tú ohromnú radosť a hrdosť v detských očkách, keď si každý našiel to svoje vajíčko … nádherné!

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

MAĽOVANÉ VAJÍČKA

 

Veľkonočné sviatky patria medzi najkrajšie v roku. Aj detičky v škôlke majú radosť, keď sa môžu zúčastniť na ich príprave. Preto si ježkovia spestrili spoločné chvíle pred blížiacimi sa sviatkami. Oboznámili sa so zvykmi a tradíciami počas Veľkej noci.

Z domu si detičky doniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré si vymaľovali a spoločne vystavili. Tak sme si maľovaným vajíčkami skrášlili prostredie materskej školy. Ale detičky boli veľmi šikovné a ešte si vyzdobili spoločne aj velikánsku kraslicu. Na to použili rôzne paličky, kvietky, obrázky, skladačky, geometrické tvary. Deti si navzájom pomáhali, vymýšľali vzory aké použijú pri zdobení kraslice. Detičkám sa táto triedna akcia veľmi páčila.  Na záver sme si zaspievali pesničku a zarecitovali veľkonočnú básničku.

Anna Takáčová

 

SVETOVÝ DEŇ VODY

 

22. marca sme si aj v našej materskej škole pripomenuli Svetový deň vody. Prostredníctvom spoločnej vzdelávacej aktivity sme sa najskôr cez interaktívnu prezentáciu oboznámili s kolobehom vody v prírode, jej dôležitosťou pre život i ochranou pred znečisťovaním. Ale keďže zážitkové učenie je jednou z najefektívnejších výchovno – vzdelávacích metód ďalej sme už pokračovali v tomto duchu. Každé dieťa dostalo medailu „Kvapôčku vody“ a zázračne sme sa všetci premenili na kvapky vody. Formou dramatizácie sme zobrazili kolobeh vody v prírode – „kvapôčky vody sa na oblohe spájali najskôr do malých obláčikov (malé skupinky detí), potom vytvorili väčšie obláčiky a nakoniec obrovské oblaky. Začal fúkať vietor pomaly, rýchlejšie … a zrazu sa zablyslo a udrel hrom. Bola búrka. Kvapôčky vody z oblakov padali na zem. Najskôr tiekli v malých potôčikoch, ktoré sa postupne spájali do väčších potokov, až nakoniec do rieky, ktorá odplavila kvapôčky do mora. Na hladinu mora hrialo horúce slniečko a kvapôčky vody sa začali vyparovať a stúpali v obláčikoch pary na oblohu, kde sa znova stali kvapôčkami vody … a takto sa celý proces kolobehu vody v prírode opakuje neustále.“

Zážitkové učenie formou metódy dramatizácie je pre deti veľmi motivujúce, a aj keď sa nám môže zdať, že pre „škôlkarov“ je pochopenie kolobehu vody v prírode príliš ťažká téma, u nás to tak teda nebolo. Detičky boli nadšené, zaujaté a už samé vedeli celý tento proces reprodukovať. No ale týmto sme ešte neskončili. Ďalšou úlohou detí bolo z PET vrchnáčikov spoločne skladať malé potôčiky, ktoré sa spájajú do väčších a nakoniec sa vlejú do veľkej rieky. Pri tejto činnosti bolo až neuveriteľné sledovať ako detičky zo všetkých tried navzájom spolupracovali … veľkí s malými, malí s veľkými … :-) No ale ani touto činnosťou sme ešte neskončili. Svetový deň vody sme ukončili až vychádzkou k potoku, kde sme si ešte všetky svoje nadobudnuté poznatky zopakovali. Milí rodičia, musím skonštatovať, že máte veeeľmi šikovné deťúrence, a tak ako my učiteľky sme na ne veľmi hrdé s čistým svedomím môžete byť aj Vy:-) Ďakujeme Vám za spoluprácu rodiny a školy, pretože bez tejto kooperácie by nikdy výchova a vzdelávanie dieťaťa nemohla byť úspešná na tak vysokej úrovni.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

VYNÁŠANIE MORENY

 

Príchod jari oslavovali naši predkovia od nepamäti. Jedným z najstarších zvykov na našom území bolo vynášanie a topenie Moreny.

 

Morena, Morena,

do vody hodená.

Už sa viacej nevynorí.

Rozkvitnú zas polia, dvory.

Svetu vládne znova jar,

nový život, nový dar.

 

Vynášanie Moreny je v našej materskej škole dlhoročnou tradíciou. Prostredníctvom tejto básne a ešte ďalších básní a piesní sme vyniesli Morenu k blízkemu potoku, kde sme ju podpálili a hodili do vody. Touto triednou aktivitou sme deťom priblížili predveľkonočné zvyky a tradície. Cieľom tejto aktivity bolo deti oboznámiť s postavou Moreny, ktorá symbolizuje zimu,  smrť a jej pálením a  utopením zase víťazstvo života nad smrťou a hlavne,  je to oslava príchodu, tak dlho očakávanej jari. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila.

Martina Siváková

 

DEŇ LESOV

 

S jarnou rovnodennosťou sa slávi 21. marca aj Svetový deň lesov. Cieľom tohto pamätného dňa je zvyšovanie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. Les je zložitý živý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý a dlhoveký, no zároveň veľmi zraniteľný. Lesy sú nenahraditeľné, a preto si zasluhujú nielen našu pozornosť, ale aj ochranu. Keďže do profilácie našej materskej školy patrí aj environmentálna výchova na oslavy tohto významného dňa sme nezabudli ani my. Mali sme plánované úplne iné vzdelávacie aktivity – všetci spoločne sme chceli ísť na turistickú vychádzku do lesa a práve „v lese sa učiť o lese“. Žiaľ počasie nám to tohto roku neumožnilo. No ale kreatívne sme hneď vymysleli náhradný plán. Vo všetkých triedach sa uskutočnili vzdelávacie aktivity s využitím metód zážitkového učenia. V I. a II. triede sa deti najskôr prostredníctvom interaktívnej prezentácie oboznámili s lesom, jeho funkciami a ochranou lesa. Potom dramaticky stvárnili les, zvieratká v ňom, počasie, rast stromov a ich život v lese. A v závere vytvorili spoločné diela rôznymi výtvarnými a pracovnými technikami na tému les. V III. triede sa najskôr taktiež deti oboznámili s lesom a jeho životom. Vychádzali z rozprávky „Červená čiapočka“, ktorej dej sa odohrával práve v lese. Na základe toho využili tiež prvky dramatizácie a v závere kreslili les. A naše sovičky vo IV. triede sa deťúrence hrou preniesli do lesíka, pričom si uvedomovali význam a hodnotu lesa pre život človeka, lesných zvierat a rastlín. Viedli rozhovor: „Čo znamená les pre človeka, zvieratká a rastlinky? Čo nám dáva les? Hrou na lesné zvieratká a drevorubača si deti približovali životné podmienky zvieratiek v lese, ktoré ničením lesov – drevorubačmi, strácali svoje príbytky a domčeky. V závere hry viedli rozhovor, čo sa stane, keď drevorubač spíli posledný strom, prečo stromy potrebujeme k životu a ako môžeme k obnove lesa dopomôcť my. Deťom sa hra veľmi páčila a za ich šikovnosť boli odmenené medailami v podobe stromčekov.

Takže takto sme oslávili a pripomenuli si význam a ochranu našich lesov. Dúfame, že o rok bude v tento deň už krásne svietiť slniečko a turistická vychádzka sa nám už vydarí. To ale neznamená, že ju neuskutočníme aj teraz. Do konca školského roka ju máme naplánovanú ešte dvakrát :-)

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

I. trieda - Motýliky

II. trieda - Žabky

III. trieda - Ježkovia

IV. trieda - Sovičky

BÁSNIČKOVO

 

V spolupráci s rodinou, rodičia naučili svoje detičky krátku báseň. Výber básne sme nechali na detičky a rodičov , ktorú prezentovali pred spolužiakmi v triede. Za pekný prednes boli odmenení záložkami do kníh. Cieľom aktivity bola podpora lingvistickej stránky reči, rozvoja pamäti a prezentačných zručností deti.

Rodičom za spoluprácu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Iveta Matiová

TOPlist