ANGLICKÝ JAZYK

                      

INFORMOVANÝ SÚHLAS

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK – OBOZNAMOVANIE SA S ANGLICKÝM JAZYKOM

 

Miesto konania krúžku: Materská škola Ruskov

Harmonogram:

Kostolná 280 – každý druhý utorok a štvrtok

I. trieda: 12.30 – 13.10 hod.

II. trieda: 13.15 – 13.55 hod.

III. trieda: 14.00 – 14.40 hod.


 

Školská 32 – každý druhý utorok a štvrtok

IV. trieda: 12.30 – 13.10 hod.


 

  • Začiatok – október 2014

  • Koniec: máj 2014

 

Vyučujúca: Renáta Tigchelaar – plne zodpovedá za skupinu detí prítomných na krúžku.

Časový týždenný rozsah vyučovacej hodiny: 40 min.

Dobrovoľný príspevok: 1 vyuč. hodina / 0,75 €

Charakteristika:

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice Angličtina pre najmenších. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka základných škôl. Každý rodič, ktorý prihlási svoje dieťa na krúžok – Oboznamovanie sa s anglickým jazykom súbor lekcií na celý školský rok.

Obsah a rozsah učiva:

Vychádzali sme z rozsahu poznatkov o sebe a okolitom svete, ktorý majú deti daného veku už osvojené. To znamená, že dieťa sa učí o farbách, hračkách, častiach tela, pomenovať členov rodiny, ich oblečenie, o zvieratkách, častiach domu a jeho zariadení, o jedle, ovocí, zelenine, opisuje základné aktivity, atď. Použitá gramatika je veľmi jednoduchá – prítomný a prítomný priebehový čas. Minulý a budúci čas sa používa iba vo frazeológii. Základom je britská angličtina. Dieťa si osvojuje aktívnu slovnú zásobu v celých vetách, pretože cieľom je vytvorenie správneho základu ku komunikačným zručnostiam v jazyku a nie iba zásoba slovíčok.

Záujmový krúžok – Oboznamovanie sa s anglickým jazykom je zameraný na oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme sa deti naučia jednoduchú pieseň, báseň so slovnou zásobou danej tematiky, opakujú slovnú zásobu použitím rôznych didaktických metód a foriem.

Cieľ záujmového krúžku:

Cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole.

Učebné zdroje:

Učiteľka pri sprístupnení obsahu pojmov v cudzom jazyku ako aj pri opakovaní učiva používa názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexesá, makety, maňušky, audio nahrávky a pracovné listy.

Použitá literatúra:

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice Angličtina pre najmenších. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka základných škôl a pracovné listy podľa Metodickej príručky pre deti predškolského veku.

Metódy práce:

Cieľom je používať, čo najrozmanitejšie edukačné metódy. Konkrétne sú to tieto metódy: názorné ukážky, CD nahrávky, maňušky, pohybové hry, demonštrovanie, hranie rolí, vysvetľovanie, rozprávanie, dialógy, ...

Formy práce:

Skupinová práca, individuálna práca, otvorená hodina.

Postupy:

So zreteľom na predškolský vek učiteľka postupuje od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu.

Súčasťou informovaného súhlasu je aj prihláška na záujmový krúžok.


 

V Ruskove, dňa 22.08.2014