DENNÝ PORIADOK – HARMONOGRAM

DENNÝCH ČINNOSTÍ

  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z denných aktivít, pričom ich súčasťou sú aj cielené (riadené) vzdelávacie aktivity (formou hry, didaktické hry, pohybové hry, ...) v súlade so školským vzdelávacím programom (ŠkVP). Ďalšími organizačnými formami sú časové úseky venované hrám a činnostiam podľa výberu detí, zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, záujmovým činnostiam, odpočinku a činnostiam spojeným so životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena). Prostredníctvom nich je vhodným plánovaním činnosti dodržiavaná psychohygiena, optimálny biorytmus a zdravá životospráva detí. Podporuje sa osobnostný rozvoj s prihliadnutím na individuálne tempo. Harmonogram denných činností je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí v jednotlivých triedach. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt detí v materskej škole.

Všetky organizačné formy sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.

Súčasťou harmonogramu denných činností sú:

 • hry a činnosti podľa výberu detí ‒ sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne snimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.

 • zdravotné cvičenia – realizujú sakaždý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak vinteriéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).

 • cielené vzdelávacie aktivity - sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.

 • pobyt vonku - plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu.

 • Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede.

 • odpočinok - Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Odpočinok vjednotriednej materskej škole, ako aj vo vekovo heterogénnychtriedach,sa diferencuje podľa potrieb detí.

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu ‒ Stravovanie detí sa zabezpečuje v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných činností spracúva materská škola vo forme

denného poriadku, ktorý:

 •  zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností,
 •  vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,
 •  zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).

 

Rámcovo stanovený čas

 

6.30 hod.– 9.00 hod.

 

 • hry a činnosti podľa výberu detí

 • zdravotné cvičenia

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Pevne stanovený čas

 

Desiata

 

9.00 hod. – 9.45 hod.

 


 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (stolovanie, stravovanie – desiata, osobná hygiena)

Rámcovo stanovený čas

 

     9.30 hod.– 12.10 hod.

 

I. trieda - 9.30-11.30

 II. trieda - 9.30-11.45

III. trieda – 9.45-12.10

IV. elokovaná trieda

9.30-11.50

 

 • vzdelávacie aktivity

 • pobyt vonku

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Pevne stanovený čas

 

Obed

 

11.30 hod. – 12.30 hod.

 

I. trieda – 11.30-12.00

 

II. trieda – 11.45-12.15

III. trieda – 12.10-12.40

IV. elokovaná trieda

11.50-12.30

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu

 • (osobná hygiena, stravovanie - obed, stolovanie)


 

 

 

 

Rámcovo stanovený čas

 

Odpočinok

 

12.30 hod. – 15.00 hod.

 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena),

 • odpočinok (minimálne 30 min. s postupným ukončovaním odpočinku na lôžku)

 • krúžková činnosť

 

Pevne stanovený čas

 

Olovrant

 

15.00 hod. – 15.30 hod.

 

 

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie- olovrant, stolovanie)

Rámcovo stanovený čas

 

15.30 hod. – 16.30 hod.

 • hry a činnosti podľa výberu detí

 • pobyt vonku

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), edukačná aktivita.