História MŠ

Podľa výpovede občanov tunajšej obce bola Materská škola založená v roku 1936. Umiestnená bola v súkromnom dome pod slamenou strechou. Umiestnenie bolo však nevyhovujúce a návštevnosť slabá.

Znovuotvorenie MŠ bolo 1. septembra 1951. Materská škola bola umiestnená v budove Národnej školy (terajšia budova MŠ) a navštevovalo ju 15 detí. 1. októbra 1952 nastúpila na miesto riaditeľky p. Anna Klapáčová a kuchárkou, neskôr aj školníčkou bola p. Mária Taišová, ktorá pracovala v MŠ až do roku 1970. Od šk. roku 1955/56 bol veľký záujem o umiestnenie detí do MŠ, ale kapacita školy nestačila. Prednostne sa prijímali deti zamestnaných rodičov.

Od šk roku 1958/59 do roku 1963 bola riaditeľkou MŠ p. Edita Ondrušková-Keresztényová, kedy opäť do funkcie riaditeľky nastúpila p. Anna Klapáčová. A učiteľkou až do roku 1967 bola p. Kornélia Sinčáková.

V šk. roku 1964/65 sa zo spoločnej budovy odsťahovala ZDŠ, a tak sa uvoľnil priestor pre deti MŠ. Pre vysoký počet detí - 70, odznela požiadavka na zriadenie dvojtriednej MŠ. V letných mesiacoch prebehla celková oprava budovy, pri ktorej sa vo veľkej miere využívala pomoc rodičov a občanov obce, ktorí sa zúčastňovali brigád. Od šk. roku bola MŠ dvojtriedna. Po odchode ZDŠ do nových priestorov ostali Mˇk dispozícií tieto priestory: 2 triedy, 1 herňa, 1 šatňa, 1 umyváreň, 1 sklad, miestnosť pre kuchyňu a jedáleň spoločného stravovania pri ZDŠ, miestnosť určená pre knižnicu a klubovňa. 3. októbra sa pri ZDŠ zriadila školská jedáleň, kde sa stravovali aj deti MŠ a v klubovni sa zriadila spálňa pre deti. V roku 1970 nastúpila na miesto školníčky p. Mária Obšitníková. V tomto roku sa vybudovala na školskom dvore aj dreváreň, ktorá tam po menších opravách stojí dodnes.

V roku 1971 sa osadili na školskej záhrade preliezačky, hojdačky a vybudovali sa dve pieskoviská - na záhrade i dvore. V šk. roku 1971/72 nastúpila na miesto učiteľky p. Mária Juhásová, ktorá v MŠ pracovala až do roku 1992. V 70. rokoch bola MŠ dvojtriedna s celodennou prevádzkou a navštevovalo ju priemerne 55 detí.

V šk. roku 1972/73 nastúpila na mieto učiteľky p. Anna Takáčová. V šk. roku 1974/75 nastúpila na miesto učiteľky p. Františka Truhanová.

V šk. roku 1982/83 sa zriadila v MŠ tretia trieda. zapísaných bolo 96 detí. Školníčka p. Mária Obšitníková odišla do dôchodku a na jej miesto nastúpila p. Mária Hudáková a p. Alžbeta Vargová.

V šk. roku 1986/87 prevzala po p. Anne Klapáčovej, ktorá odišla do dôchodku funkciu riaditeľky p. Františka Truhanová.

V šk. roku 1990/91 nastúpila na miesto školníčky p. Marta Groňová. V tomto školskom roku bola zrušená tretia trieda a MŠ sa opäť stáva dvojtriednou.

V šk. roku 1992/93 Školská spáva Košice zrušila jednu triedu. Odišli dve učiteľky: p. Jana Bartková a p. Mária Juhásová.

V šk. roku 1993/94 nastúpila na miesto školníčky p. Viera Šolcová, ktorá v MŠ pracuje dodnes.

Jednotriedka bola až do šk. roku 1996/97, kedy sa opäť zriadila druhá trieda.

V tomto školskom roku nastúpila na miesto učiteľky aj p. Mária Bužová, ktorá v MŠ pracuje dodnes.

V šk. roku 2000/2001 nastúpila na miesto učiteľky p. Martina Vargová. V tomto školskom roku sa v mesiaci júl začali rekonštrukčné práce na škole - urobila sa spojovacia chodba medzi horným a dolným oddelením, rekonštruovali sa kuchynské priestory, umyváreň a na dvore sa vybetónoval chodník. V roku 2002 bola prevedená plynofikácia našej školy.

Od šk. roku 2005/06 začali našu MŠ navštevovať aj deti z okolitých obcí, a to: z Vyšného Čaju, Olšovan, Ďurkova a Blažíc. V šk. roku 2006/2007 vzniklo Občianske združenie pri Materskej škole Ruskov, ktorého štatutármi boli p. Alžbeta Stadtherová a p. Darina Dzurová.

V šk. roku 2009/2010 nastúpila do funkcie riaditeľky Bc. Martina Vargová.

V letných a čiastočne aj jesenných mesiacoch 2010 prebehla celková rekonštrukcia strechy, stropov a vnútorných priestorov našej MŠ. 

V školskom roku 2011/2012 sa otvorila tretia trieda materskej školy. Na miesta učiteliek nastúpili p. Vladimíra Jacková a p. Michaela Bergová.

Od školského roku 2012/2013 je materské škola už štvortriedna. Elokovaná trieda materskej školy bola zriadená v objekte ZŠ Ruskov. V roku 2017 sa trieda v priestoroch ZŠ zrušila a presunula sa do priestorov obecného úradu. Má samostanú organizáciu a prevádzku, vonkajšie aj vnútorné priestory. Boli prijaté tri pedagogické zamestnankyne p. Renáta Tigchelaar, p. Anna Takáčová (Olšovany) a p. Iveta Matiová, ktorá nahradila našu dlhoročnú kolegyňu. Pani učiteľka Anna Takáčová (Ruskov) je už od školského roku 2012/2013 na zaslúženom dôchodku. Na miesto školníčky v elokovanej triede nastúpila p. Irena Horňáková.

V školskom roku 2013/2014 odišla z materskej školy učiteľka p.Michaela Bergová. Na jej miesto nastúpila p. učiteľka Martina Siváková.

V školskom roku 2014/2015 odišla z materskej školy p. učiteľka Vladimíra Jacková. Na jej miesto nastúpila p. učiteľka Marta Kozáková.

Od 01.01.2014 sa Materská škola Ruskov stáva samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Na miesto hospodárky nastúpila p. Michaela Lukčová.

Od 01.01.2015 nastúpila na miesto hospodárky školy p. Ing. Katarína Kinlovičová.

V školskom roku 2015/2016 odišla do zaslúženého dôchodku p. učiteľka Františka Truhanová. Na jej miesto nastúpila p. učiteľka Mgr. Katarína Beblavá. 

V lete 2018 odišla z pozície riaditeľky Bc. Martina Bajusová - Vargová a z pozície hospodárky Ing. Katarína Kinlovičová.

V roku 2019 odišla z materskej školy p. učiteľka Iveta Matiová. Na jej miesto nastúpila p. učiteľka Mgr. Janka Holubčíková.