Oboznamovanie sa s anglickým jazykom

24.10.2018


Miesto konania krúžku:
Materská škola Ruskov
Vyučujúca: Renátka
Rozsah hodiny: 30 min. - 40 min.
Dobrovoľný príspevok: 1€ / 1 vyuč.hodina
Doba trvania krúžku: od októbra do mája školského roka
Harmonogram:

Každý druhý Pondelok a Utorok
III.trieda Ježkovia - 14:30-15:00

II.trieda Žabky a I.trieda Motýliky - 15:00-15:30

Každý druhý Utorok a Štvrtok

IV. trieda Sovičky - 15:00-15:30

Charakteristika

Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice Angličtina pre najmenších. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka základných škôl. Každý rodič, ktorý prihlási svoje dieťa na krúžok - Oboznamovanie sa s anglickým jazykom súbor lekcií na celý školský rok.

Obsah a rozsah učiva

Vychádzali sme z rozsahu poznatkov o sebe a okolitom svete, ktorý majú deti daného veku už osvojené.To znamená, že dieťa sa učí o farbách, hračkách, častiach tela, pomenovať členov rodiny, ich oblečenie, o zvieratkách, častiach domu a jeho zariadení, o jedle, ovocí, zelenine, opisuje základné aktivity, atď. Použitá gramatika je veľmi jednoduchá - prítomný a prítomný priebehový čas. Minulý a budúci čas sa používa iba vo frazeológii. Základom je britská angličtina. Dieťa si osvojuje aktívnu slovnú zásobu v celých vetách, pretože cieľom je vytvorenie správneho základu ku komunikačným zručnostiam v jazyku a nie iba zásoba slovíčok.

Cieľ záujmového krúžku
Cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole.

Učebné zdroje
Učiteľka pri sprístupnení obsahu pojmov v cudzom jazyku ako aj pri opakovaní učiva používa názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexesá, makety, maňušky, audio nahrávky a pracovné listy.

Použitá literatúra
Pri oboznamovaní detí s anglickým jazykom využívame vlastný metodický materiál, ktorý je spracovaný podľa učebnice Angličtina pre najmenších. Táto učebnica je určená pre deti predškolského veku a žiakov 1. ročníka základných škôl a pracovné listy podľa Metodickej príručky pre deti predškolského veku.

Metódy práce
Cieľom je používať, čo najrozmanitejšie edukačné metódy. Konkrétne sú to tieto metódy: názorné ukážky, CD nahrávky, maňušky, pohybové hry, demonštrovanie, hranie rolí, vysvetľovanie, rozprávanie, dialógy, ...

Formy práce
Skupinová práca, individuálna práca, otvorená hodina.

Postupy
So zreteľom na predškolský vek učiteľka postupuje od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu.

Súčasťou informovaného súhlasu je aj prihláška na záujmový krúžok.