O nás

Naša škôlka vyniká kvalitnou výukou, krásnym prostredím s množstvom preliezok a individuálnym prístupom skúsených pedagógov.

Záleží nám na vývoji Vašich detí. 

Naša materská škola sa nachádza v centre obce Ruskov, ktorá je aj jej zriaďovateľom. Od školského roku 2012/2013 je súčasťou našej MŠ aj elokovaná trieda. Tá bola do roku 2017 v objekte ZŠ Ruskov. V súčasnej dobe je elokovaná trieda v priestoroch obecného úradu na prvom poschodí. Materská škola je situovaná v peknom a tichom prostredí, v susedstve s Farským úradom a rímsko-katolíckym kostolom. Škola k svojej činnosti využíva rozsiahlu jednopodlažnú budovu a priľahlý pozemok - školský dvor a záhradu. Krásne okolité prírodné prostredie umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody, a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí. 

Naše priestory

Materská škola je štvortriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Našu MŠ, navštevujú aj niektoré deti z okolitých obcí ako napr. z Vyšného Čaju, Olšovian, Ďurkova, a Blažíc. 
Budova MŠ pozostáva z troch blokov. V jednotlivých blokoch sú základné časti: miestnosti na edukáciu a prevádzku edukačného procesu. K objektu materskej školy patrí rozsiahly vonkajší areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Exteriérová plocha je členená na školský dvor prevažne trávnatej časti s pieskoviskom a na školskú záhradu trávnatého chrakteru, kde sa nachádzajú hrové atrakcie (preliezačky, šmýkalky, hojdačky).

Športujeme aj tvoríme

Vzhľadom na využívanie možností blízkeho prírodného okolia naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky.

Environmentálna výchova poskytuje priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu. Dieťa sa oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie. Integrovane sa rozvíja osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach rozvoja: v kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej.