O NÁS

    Naša materská škola sa nachádza v centre obce Ruskov, ktorá je aj jej zriaďovateľom. Od školského roku 2012/2013 je súčasťou našej MŠ aj elokovaná trieda v objekte ZŠ Ruskov. Je situovaná v peknom a tichom prostredí, v susedstve s Farským úradom a rímsko-katolíckym kostolom. Škola k svojej činnosti využíva rozsiahlu jednopodlažnú budovu a priľahlý pozemok - školský dvor a záhradu. Krásne okolité prírodné prostredie umožňuje deťom tráviť čas v lone prírody, a preto sa vytvorila nádherná symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí.

Materská škola je štvortriedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Našu MŠ, navštevujú aj niektoré deti z okolitých obcí - z Vyšného Čaju, Olšovan, Ďurkova a Blažíc.

    Budova MŠ pozostáva z troch blokov - A,B,C. V jednotlivých blokoch sú základné časti: miestnosti na edukáciu a prevádzku edukačného procesu. V bloku A v časti určenej na edukáciu sa nachádza vstupná chodba a 2 triedy, v ktorých sa rozkladajú ležadlá na odpočinok detí. V bloku B sa nachádza jedáleň, výdajňa stravy, šatňa prevádzkového zamestnanca, sklad čistiacich potrieb, kabinet chodba, WC pre zamestnancov, umývareň I., umývareň II. určené pre deti. V bloku C sa nachádzjú šatne pre I.,II.,III. triedu, riaditeľňa a III. trieda.

K objektu materskej školy patrí rozsiahly vonkajší areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity, záujmovú a hrovú činnosť detí. Exteriérová plocha je členená na školský dvor prevažne trávnatej časti s pieskoviskom a na školskú záhradu trávnatého chrakteru, kde sa nachádzajú hrové atrakcie (preliezačky, šmýkalky, hojdačky).

Elokovaná trieda v objekte ZŠ:

Objekt elokovanej triedy materskej školy sa nachádza v budove ZŠ Ruskov. Má samostatný vchod a základné časti: vstupná chodba, ktorej súčasťou je aj šatňa detí, miestnosť na edukáciu – trieda, WC – umyváreň.   

K objektu materskej školy patrí oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity a záujmovú a hrovú činnosť detí. Vonkajšie plochy sú prevažne trávnaté. Zatiaľ je tam osadené pieskovisko, ale k dispozíciíí majú detičky aj multifunkčné ihrisko. Hrové atrakcie (preliezačky, hojdačky, šmýkačky) sa dplňajú postupne.

 

 Vlastné zameranie MŠ:

    Vzhľadom na využívanie možností blízkeho prírodného okolia naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky.

  •             Environmentálna výchova poskytuje priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu. Dieťa sa oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie. Integrovane sa rozvíja osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach rozvoja: v kognitívnej, sociálno-emocionálnej a perceptuálno-motorickej.
  •             Z hľadiska kognitívneho vývinu chceme poskytnúť deťom základné poznatky o živej prírode a okolitom svete, spoznať prírodu a jej význam pre človeka, získať primerané poznatky o ochrane prírody. 
  •             Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu chceme u detí rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať, vyjadriť svoje pocity vo vzťahu k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie. 
  •             Z hľadiska perceptuálno-motorického vývinu chceme u detí rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti, sebaobslužné a pracovné návyky.

 

Materská škola je prvým a veľmi dôležitým činiteľom, ktorí formuje a ovplyvňuje nielen deti a ich budúcnosť, ale aj celú spoločnosť. Pretože dieťa, základný článok spoločnosti a budúcnosť nás všetkých nezačína žiť a učiť sa vstupom do školy, ale práve predškolské obdobie, obdobie formovania základných a veľmi dôležitých vlastností, poznatkov, charakteru na ktorom bude dieťa ďalej stavať formuje, rozvíja a ovplyvňuje materská škola.