POPLATKY

Ročne:

  • Príspevok ZRPŠ - 12€ / dieťa / rok

- slúži len pre potreby detí (mikulášske balíčky, karneval, Deň detí, ...)

- uhrádzajú sa z neho všetky divadelné predstavenia a iné vystúpenia, ktoré sa konajú počas celého školského roku.

 

  • Hygienické potreby - 12€ / dieťa / rok

- toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky, zubné pasty, mydlá.

 

Mesačne:

  • Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (školné):

  • 13€ /dieťa / mesiac

- v súlade s § 28 ods. 4, 5, 6, 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade VZN Obce Ruskov č. 5/2012, ktorým sa určila výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním.

 

-  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 
(7) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby
alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku. 

 

  • Stravná jednotka - 1,05€ / dieťa / deň