Slávnostný začiatok školského roka

 

Milí rodičia i priatelia,

4. septembra sa otvorili brány našej materskej školy a začal sa nový školský rok 2017/2018. Dovoľte mi, aby som Vám hneď v úvode popriala v novom školskom roku veľa trpezlivosti, lásky a radosti z Vašich detičiek!

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole prebieha už druhý rok podľa Školského vzdelávacieho programu "Kde bolo, tam bolo ...", ktorý je okrem plnenia cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie je rozšírený o naše vlastné ciele a zameranie - predčitateľská gramotnosť a prírodovedná gramotnosť. Aj tento školský rok sa môžu neše detičky tešiť na množstvo zaujímavých aktivít. Každá trieda má vo vlastnom pláne minimálne dve záujmové aktivity mesačne a školskom pláne práce máme zase stanovené celoškolské aktivity. Okrem toho sa budeme snažiť zabezpečiť čo najviac divadelných, hudobných, interaktívnych predstavení i vzdelávacích podujatí ako sú rôzne besedy.

 

IV. elokovaná trieda - SOVIČKY

Hneď na začiatku školského roku nás čakala veľká zmena. Priestory elokovanej triedy, ktoré boli v základnej školy sme museli uvoľniť, ale vďaka nášmu zriaďovateľovi Obci Ruskov máme teraz krásne zrekonštruované priestory v kultúrnom dome. Celú túto finančnú investíciu hradila obec z vlastných prostriedkov, pretože žiaľ "nespĺňame kritéria" žiadného projektu.

Elokovaná trieda materskej školy sídli na poschodí kultúrneho domu (bývalé kancelárie OcÚ, sú to iné priestory ako bola plánovaná v minulosti). Okren kompletne zrekonštruovaného a požiadavkam materskej školy prispôsobeného ineriérového priestoru má vyčlenený aj exteriér, kde je už osadené nové pieskovisko a postupne bude tento priestor doplnený o  iné hrové zostavy. Elokovaná trieda má úžasnú vlastnú atmosféru - pokojnú, rodinného typu. Detičky s pani učiteľkami majú teraz veľmi blízko na Kostolnú ulicu, kde sídli materská škola. Vyhnú sa frekventovanej hlavnej ceste a skoro denne môžu byť so svojími ostatnými kamarátmi. Samozrejme výchovno - vzdelávací proces aj všetky aktivity sú pre celú materskú školu rovnaké. Takže na záver si poprajme veľa úspechov v novom školskom roku a len usmievané, pokojné a šťastné detičky.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

Ukážky priestrov elokovanej triedy:

TRIEDA

JEDÁLEŇ S VÝDAJŇOU STRAVY

CHODBA - šatňa

UMYVÁREŇ

MIESTNOSŤ PRE ZAMESTNANCOV - kabinet, ...

 

ČO SA U NÁS ZMENILO

 

školský rok 2016/2017

Tak ako aj na mnohých iných školách sa učiteľom nespájajú prázdniny, počas ktorých čerpajú dovolenku len s oddychom. Je ťažké realizovať niektoré veci počas školského roka kedy prebieha edukačný proces, tak jedinou našou možnosťou bolo naplánovať si prácu v letných mesiacoch, aj keď na úkor dovolenky. Všetci zamestnanci našej materskej školy - pedagogickí aj nepedagogickí, dokonca aj naši rodinní príslušníci nemalým podielom prispeli do projektov, ktoré boli zrealizované v interiéri aj exteriéri materskej školy.

Interiér našej MŠ

Našou prioritou bola rekonštrukcia veľkej umyvárne pre detičky. V roku 2010, keď prebehla rozsiahla rekonštrukcia celej materskej školy, sa financie žiaľ už na túto jednu miestnosť nenašli. Firma nám vyčíslila rozpočet na cca 3 000 €, aj s materiálom, čo však pre nás nebola ani náhodou reálna možnosť. Ale ako sa hovorí, "keď sa chce, všetko sa dá ...". Vymysleli sme to teda inak. Po dohovore s pánom starostom P. Smrčom sme materiál faktúrovali z rozpočtu obce - položka rozpočtu - údržba obecných budov, pretože zriaďovateľom materskej školy aj majiteľom budovy je Obec Ruskov. Materiál členil cca 300 € a prácu sme si zabezpečili brigádnicky a dobrovoľnícky. Mnohí z Vás určite prešli rekonštrukciou svojich domov, preto zaiste viete, že práca je mnohokrát drahšia ako materiál, preto sme hrdí, že nám sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu umyvárne vlastnou šikovnosťou a podporou Obce Ruskov. V umyvárni sa vymenila podlaha za novú protišmykovú. Nanovo sa urobila celá jedna stena, pretože z nej opadla omietka. Skrinky pod detskými umývadielkami sa oblepili vodeodolnou fóliou, vymenili sa zničené lišty za nové plastové, menšie komponenty sa natreli vodeodolnými nátermi (priečky medzi WC, dvere, vodovodné rúry, ...) a celá miestnosť sme samozrejme vymaľovali krásnou "nebíčkovou" (ako hovoria deti) farbou. Zakúpili sme aj nové pákové vodovodné batérie a to aj do druhej umyvárne a umyvárne v priestoroch elokovaného pracoviska. Za "ďakujem" nám ich vymenil pán Marcel Takáč - manžel pani učiteľky Aničky. Okrem toho opravil a ponastavoval aj všetky WC a vymenil aj zmiešavač vody za nový. Výdatne mu pomáhal aj syn Miško. Ďakujeme. V celom interiéri sme vymaľovali sokle a nalepili bordúry. No a samozrejme skrášlili priestory aktuálnou jesennou výzdobou, z ktorej fotografie si môžte pozrieť v inom bloku našej stránky.

Exteriér našej MŠ

V exteriéri sme začali úpravy už v mesici jún, kedy sa vybudovala bežecká dráha a plocha pod hraciu zostavu. Okrem toho sme osadili obrubníky a vysypali piesok okolo múru pri vchode do školskej záhrady a pod hracie zostavy na dvore, pretože pri daždivom počasí tam bolo blato. Pod všetkými plochami je netkaná textília a piesok. Na pieskovisko sme osadili nové dosky, hojdačková zostava sa čiastočne zrekonštruovala osadením nových hranolov a dosiek, vymaľovali sme lavičky, hrové zostavy, ...,  bránu i oplotenie areálu MŠ. V exteriérových priestoch elokovanej triedy sme osadili hojdačkovú zostavu, ktorá tam veľmi chýbala.Čelná stena budovy pri vchode do dvora prebehla veľkou "rekoštrukciou" natiahla sa na ňu nová omietka a pani učiteľy Katka a Renátkaju vymaľovali motívom "džungle". Pomáhali im aj dcéry pani učiteliek Renátky a Aničky - Rebeka a Barborka. Ďakujeme. No a samozrejme, tak ako v interiéri sme trochu vyzdobili aj náš dvor - zo svahoviek a plasových obrubníkov sme urobli záhony, do ktorých sme vysadili dreviny a trvalky. Plánov máme ešte veľa, len časovo sme to už nestíhali, ale od jarných mesiacov pokračujeme vo zveľaďovaní našej aj Vašej materskej školy určite ďalej.

 

 

Aj touto formou sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom materskej školy a našim rodinným príslušníkom.

Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Obce Ruskov - Petrovi Smrčovi, poslancom a zamestnancom obce, ktorí nám tiež pomáhali.

V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj Stavebninám Ruskov - KIN - NOV, ktoré nám poskytli zľavy na materiály a promtne zabezpečovali dovoz materiálu.

Veľké ďakujem patrí aj pánovi Petrovi Sivákovi, ktorý nám sponzorsky zakúpil tuje a rodine Šimkovej, ktorá nám sponzorsky prispela sumou 100 € a rodine Pandiovej, ktorá nám sponzorsky darovala časť betónových obrubníkov..

 

ĎAKUJEME.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

 

Návšteva štátneho tajomníka MŠVVŠ SR

v našej materskej škole

Ešte v závere školského roka 2015/2016 navštívil našu materskú školu Štátny tajomník - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Mgr. Peter Krajňák. Pozvanie prijal od pána starostu obce Petra Smrča a pána poslanca RNDr. Martina Smrča. Návšteva prebehla práve v čase rozlúčkovej slávnosti s predškolákmi a slávnostného ukončenia krúžkovej činnosti - Oboznamovanie sa s anglickým jazykom. Pán štátny tajomník pozdravil všetky detičky a svojou bezprostrednosťou a veľmi priateľským prístupom si ich okamžite získal. Oboznámili sme ho s interiérom aj exteriérom našej materskej škole, rozprávali o našich dlhodobých aj krátkodobých cieľoch, našich radostiach aj starostiach. Potešilo nás, že si našiel čas navštíviť aj našu materskú školu a zostali sme veľmi milo prekvapení jeho ľudským, pozitívnym a priateľským prístupom.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

VSE Holding a.s. - Program Companius

Naša materská škola sa zapojila do projektu VSE Holding a.s. - Program Companius Ide o program, ktorý podporuje dobrovoľnícke aktivity zamestnancov. V rámci neho  sú finančne podporované projekty tých subjektov, v ktorých sa zamestnanci VSE Holding a.s. osobne angažujú. Projekt našej materskej školy bol komisiou vybraný na finančnú podporu 500 €, čo nás veľmi potešilo. Za získané finančné prostriedky a dofinancovanie z našej strany 180 € sme zakúpili pre deťúrence drevenú hrovú zostavu. Samozrejme radosť bola prevelikááááá :-)

Touto formou sa chceme poďakovať pani Františke Pradovej, ktorá nám umožnila zapojiť sa do tohot projektu a aktívne nám s ním pomohla. Ďakujeme.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

Pre naše detičky!

Spolupráca a pomoc Vás milí rodičia i priateľov našej školy je pre nás neoceniteľná a všetkým Vám patrí veľké Ďakujeme. Na začiatku školského roka prišla so skvelým nápadom  p. Ing. Mirka Smrčová PhD. ako skrášliť našu starú šopu na školskom dvore. Oslovila svoju priateľku p. Mgr. Art. Katku Barlovú a za jedn víked sa zmenila naša stará šopa, síce starou zostala, ale na krásnu chalúpku  - pomaľovanú prvkymi tradičnej regionálnej kultúry a zvieratkami. Potešilo to nielen očká našich deťúreniec, ale aj celého kolektívu materskej školy, rodičov i okolo prechádzajúcich občanov. Pri šope je aj naše pieskovisko, v ktorom už chýbal jemný nový piesoček "na pečenie koláčikov" a ten nám zase zabezpečili za symbolickú sumu p.Tomáš a Marek Jakabovci, ktorí majú svoju fimu na hospodárskom dvore za obcou. Každú pomoc si vážime a srdečne za ňu Ďakujeme.

 

ČISTIČKY VZDUCHU V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Aby sme uchránili detičky a hlavne ich zdravie rozhodli sme sa do každej triedy v našej materskej škole zakúpiť čističku vzduchu. Prevencia chorôb je veľmi dôležitá, hlavne u malých detí, ktorým sa ešte imunitný systém len vyvíja. Dúfame,že sa nám podarí znížiť chorobnosť a zabezpečiť zdravé prostredie pre našich malých škôlkarikov.

Táto čistička vzduchu je so vstavaným ionizátorom. Čistenie dosahuje účinnosť 90-96%. Pracuje na princípe elektrónového vetra a nečistoty zachytáva na elektrostatický filter, ten nie je potreba nikdy vymieňať, iba vyčistiť. Veľkou výhodou prístroja je fakt, že funguje úplne nehlučne. Čistenie vzduchu funguje na dvoch princípoch. Jednak priamou filtráciou vzduchu cez elektrostatický filter, ktorý nečistoty zachytáva, jednak pomocou tzv. clusterov (zhlukov). Všetky nečistoty sú kladne nabité a anióny, ktoré  produkuje ich spojí k sebe do väčších častíc, teda klastrov. Tieto zhluky rýchlejšie klesajú k zemi, kde ich povysávame. Čistička vzduchu teda zabraňuje tomu, aby ste nečistoty polelujúce vzduchom vdychovali. S iónmi sa stretávame od prvého nadýchnutia, každé prostredie je ionizované. Na naše zdravie má, ale zásadný vplyv fakt, či v ovzduší panuje iónová rovnováha alebo nie. V prírode sú kladné aj záporné ióny väčšinou v rovnováhe, v miestach s vyššou koncentráciou záporných iónov (aniónov) sa nám potom dýcha najlepšie. Anióny prevažujú v tečúcej vode, ráno v lese, na morskom pobreží a pod. Naopak civilizácia spôsobuje, že vzduch je nabitý prevažne kladnými iónmi. Nedostatok aniónov činí vzduch ťažkým a zle dýchateľným. Nejde, ale iba o situácii v rušných veľkomestách. Nezdravý vzduch je dnes prakticky v každej domácnosti a kancelárii - kopírky, počítače, televízory, umelá okná, chemické výpary z čistiacich prostriedkov, syntetické koberce, klimatizácia - to všetko má za následok ovzdušia, pre ktoré naše telo nie je stavané. Pre to, aby sme boli zdraví a cítili sa svieži, potrebujeme záporné ióny, ktoré je možné vytvoriť umelo práve pomocou ionizátora vzduchu v čističke vzduchu.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka