Školský poriadok

Školský poriadok Materskej školy Ruskov je vypracovaný v zmysle zákona Ministerstva školstva SR č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon), vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z.z. o materských školách, ktorá mení vyhlášku Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materských školách (ďalej len vyhláška o MŠ ), vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.

Poplatky

Ročne - jednorázovo:

 • príspevok ZRPŠ 15€ / dieťa
 • hygienické potreby 15€ / dieťa

Mesačne:

 • dieťa 2-6 rokov 20€/mesiac
 • číslo účtu: 5051273220 /0900 alebo
  tvar IBAN SK29 0900 0000 0050 5127 3220
 • Variabilný symbol:  vpisujte mesiac a rok, za ktorý uhrádzate platbu  v tvare MM/RRRR (napr. 10/2021)

*do poznámky pri platbe uvádzajte prosím meno dieťaťa aby bolo možné identifikovať platbu 

Stravné:

 • stravná jednotka na deň 1,45€ / dieťa
 • číslo účtu: SK88 6500 0000 0000 2024 7908
 • Variabilný symbol: vpisujte mesiac a rok, za ktorý uhrádzate platbu v tvare MM/RRRR (napr. 10/2018)

*do poznámky pri platbe uvádzajte prosím meno dieťaťa aby bolo možné identifikovať platbu 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním a nákladov v školskej jedálni sa uhrádzajú do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Zákonný zástupca je povinný aj v čase neprítomnosti dieťaťa uhradiť tieto poplatky do určeného dátumu.

V zmysle § 28 ods. 7 školského zákona sa príspevok neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 3. ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
 5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch
 6. uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.