Zápis do MŠ

VŠETKY DOKUMENTY K STIAHNUTIU (4) NA ĽAVEJ STRANE  :)

Prijímanie detí:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od  3 do 6 rokov veku.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku; deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Forma a priebeh zápisu:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole 
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, kde predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekára riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu nemusia byť vybavené kladne.
  • Podávanie žiadostí: v určenom termíne od 1.5.2021 do 31.5.2021 v čase od 7:30 do 15:30 hod 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

  • Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.
  • Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať, pri posudzovaní žiadostí na bude prihliadať a postupovať podľa veku detí.

Čo potrebujem do škôlky  :-)

Milí rodičia,
prečítajte si prosím zoznam dôležitých informácií pred nástupom Vášho dieťatka do škôlky:
1. Papučky, sandálky - klasické, pevné, zdravotné, nie šľapky, ani krokodílky
2. Dve rúška, každé v osobitnom obale, jedno pre prípad podozrenia z nákazy a druhé na vychádzku. Po použití je potrebné rúška vymeniť, oprať.
3. Náhradné oblečenie pre prípad ak sa dieťa ušpiní alebo.... 😊
4. Oblečenie na celodenné činnosti má byť pohodlné, neobmedzujúce dieťa v činnosti a pohybe aj na školskom dvore.
5. Posteľnú bielizeň, pyžamo s menom - môže byť napísané centrofixou
6. Nedávajte deťom traky, opasky, aby si neublížili
7. Vhodnú pevnú obuv aj na pobyt vonku. Nie kopačky, gumáčiky len v prípade daždivého počasia.
8. V prípade daždivého počasia pršiplášť, nie dáždnik.
9. Plastový pohár na pitný režim a hrebeň podľa potreby - všetko s menom napísaným centrofixou
10. Najmladšie deti 2-3 ročné a deti ktoré to potrebujú, ochrannú gumenú podložku na ležadlo
11. Prosíme rodičov, aby deťom v skrinkách nenechávali, ani do triedy im nedávali hračky, cukríky, žuvačky a iné sladkosti, len v prípade oslávencov. Taktiež žiadne cennosti - ozdoby, hračky a pod. Vopred ďakujeme 😊
12. Do škôlky choďte včas, z nariadenia vedúcej školskej jedálne do 8.00 h. Po 8.00 h nahlasujeme počet detí jedálni.
Všetky veci deťom zrozumiteľne a viditeľne označte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene, a učte deti, aby poznali svoje veci a vedeli, kde ich majú označené.