Zápis do MŠ

Prijímanie detí:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od  3 do 6 rokov veku.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku; deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Forma a priebeh zápisu:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole 
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, kde predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekára riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu nemusia byť vybavené kladne.
  • Podávanie žiadostí: v určenom termíne v čase od 7:30 do 15:30 hod.
  • Deň otvorených dverí: v určenom termíne v čase od 9.00 do 15.00 hod.

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

  • Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.
  • Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať, pri posudzovaní žiadostí na bude prihliadať a postupovať podľa veku detí.