Zápis do MŠ


Prijímanie :

 • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

 • Miesto podania žiadosti:Materská škola Ruskov, v čase od 11.00 do 12.45 alebo po telefonickej dohode s riaditeľkou MŠ v čase od 16.00, prezenčne, aj s dieťaťom za dodržania epidemiologických opatrení platných v danom čase. 

 • Kritéria prijímania detí do MŠ:Postup pri prijímaní detí bol prerokovaný na pedagogickej rade, je uvedený v školskom poriadka schválený zriaďovateľom.Do materskej školy sú prednostne prijímané deti- s opakovaním povinnej školskej dochádzky- deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku- deti ktoré majú v MŠ súrodenca- s trvalým bydliskom v obci Ruskov- deti mladšie ako tri roky alebo s bydliskom mimo obce Ruskov, môžu byť prijaté iba v prípade voľnej kapacity. 
 •  O prijatí, či neprijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka do pätnástich dní od ukončenia zápisu.
 • Riaditeľka školy môže prerušiť, prípadne obmedziť dochádzku dieťaťa ak:
-dieťa nemá osvojené základné hygienické návyky / používanie toalety, odplienkované/- v prípade nižšej adaptačnej schopnosti-ak opakovane neuhrádza poplatky za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ a za stravu.

 

 • Riaditeľka môže ukončiť dochádzku dieťaťa:
- ak dieťa, alebo jeho zákonný zástupca závažným a opakovaným spôsobom porušuje školský poriadok- ak o ukončenie požiada zákonný zástupca

 

Forma a priebeh zápisu:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole 
 • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, kde predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekára riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu nemusia byť vybavené kladne.
 • Podávanie žiadostí: v určenom termíne od 1.5.2022 do 31.5.2022 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

 • Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.
 • Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať, pri posudzovaní žiadostí na bude prihliadať a postupovať podľa veku detí.

Čo potrebujem do škôlky  :-)

Milí rodičia,
prečítajte si prosím zoznam dôležitých informácií pred nástupom Vášho dieťatka do škôlky:
1. Papučky, sandálky - klasické, pevné, zdravotné, nie šľapky, ani krokodílky
2. Dve rúška, každé v osobitnom obale, jedno pre prípad podozrenia z nákazy a druhé na vychádzku. Po použití je potrebné rúška vymeniť, oprať.
3. Náhradné oblečenie pre prípad ak sa dieťa ušpiní alebo.... 😊
4. Oblečenie na celodenné činnosti má byť pohodlné, neobmedzujúce dieťa v činnosti a pohybe aj na školskom dvore.
5. Posteľnú bielizeň, pyžamo s menom - môže byť napísané centrofixou
6. Nedávajte deťom traky, opasky, aby si neublížili
7. Vhodnú pevnú obuv aj na pobyt vonku. Nie kopačky, gumáčiky len v prípade daždivého počasia.
8. V prípade daždivého počasia pršiplášť, nie dáždnik.
9. Plastový pohár na pitný režim a hrebeň podľa potreby - všetko s menom napísaným centrofixou
10. Najmladšie deti 2-3 ročné a deti ktoré to potrebujú, ochrannú gumenú podložku na ležadlo
11. Prosíme rodičov, aby deťom v skrinkách nenechávali, ani do triedy im nedávali hračky, cukríky, žuvačky a iné sladkosti, len v prípade oslávencov. Taktiež žiadne cennosti - ozdoby, hračky a pod. Vopred ďakujeme 😊
12. Do škôlky choďte včas, z nariadenia vedúcej školskej jedálne do 8.00 h. Po 8.00 h nahlasujeme počet detí jedálni.
Všetky veci deťom zrozumiteľne a viditeľne označte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene, a učte deti, aby poznali svoje veci a vedeli, kde ich majú označené.