ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY RUSKOV

 

na školský rok 2017/2018


Vážení rodičia,

 

srdečne Vás pozývame na zápis detí do MŠ Ruskov na školský rok 2017/2018.

Zápis sa uskutoční od 1. apríla 2017 do 30. apríla 2017.

 

Forma a priebeh zápisu:

 

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v našej materskej škole alebo tu:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.pdf (208,2 kB)
 • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, kde predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekára riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu ( do 30. apríla 2017) nemusia byť vybavené kladne.

 • Podávanie žiadostí: Od 03.04.2017 do 28.04.2017 v čase od 7:30 do 15:30 hod.

 • Deň otvorených dverí: 28.04.2017 v čase od 9.00 do 12.00 hod.


Ponúkame Vám:

 • Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov.

 • Realizujeme edukačnú činnosť prostredníctvom aktivizujúcich a inovatívnych výchovno – vzdelávacích stratégií, zážitkového učenia.

 • Využívame rôznorodé didaktické pomôcky a hračky, interaktívne tabule, moderný výtvarný a pracovný materiál, ktorý je deťom neustále k dispozícií.

 • Krúžkovú činnosť – Oboznamovanie sa s anglickým jazykom realizujeme od začiatku dochádzky dieťaťa do MŠ prostredníctvom vlastného pedagogického zamestnanca.

 • Od školského roku 2017/2018 bude krúžková činnosť obohatená o hudobno – pohybový krúžok.

 • Krásne exteriérové prostredie, ktoré neustále obnovujeme a zveľaďujeme.

 • Množstvo celoškolských aj triednych akcií zameraných na pohyb, environmentálnu výchovu, zachovávanie kultúrnych tradícií a zvykov, hudobnú a literárnu výchovu, realizujeme kultúrne podujatia (vystúpenia detí, bábkové divadlá, muzikálové predstavenia, interaktívne predstavenia, …).

 • Učebné osnovy našej MŠ sú obohatené o vlastné ciele so zameraním na predčitateľskú gramotnosť (rozvíjanie grafomotorických zručností, počiatočné čítanie a písanie detí predškolskom veku).

 

Tešíme sa na Vás a našich budúcich škôlkarikov:)

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka MŠ