ČLENOVIA RADY ŠKOLY

 PRI MATERSKEJ ŠKOLE RUSKOV

 

Meno a priezvisko

Zástupca

 

1.

 

Ing. Viktor Mikloš, predseda

 

zriaďovateľa

 

2.

 

Ing. Štefan Daduľák

 

zriaďovateľa

 

3.

 

Ján Češkovič

 

zriaďovateľa

 

4.

 

Marek Kozák

 

zriaďovateľa

 

5.

 

Ing. Antónia Slováková

 

rodičov

 

6.

 

Kristína Drotárová

 

rodičov

 

7.

 

Bc. Lukáš Šimko

 

rodičov

 

8.

 

Jana Vancáková

 

rodičov

 

9.

 

Mária Bužová

 

pedagogických zamestanancov

 

10.

 

Iveta Matiová

 

pedagogických zamestanancov

 

11.

 

 

Viera Šolcová

 

nepedagogických zamestanancov

 

 

ŠTATÚT

Rady školy pri Materskej škole Ruskov

 

          V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút Rady školy.

Článok  1

Základné ustanovenia

1/  Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole  Ruskov, Kostolná 280, 044 19 Ruskov.

2/  Sídlo rady školy je zhodné so sídlom MŠ pri ktorej je zriadená.

3/  Rada školy  sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí podľa § 24 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok  2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

1/  Rada školy je ustanovená podľa § 24 ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená. 

 2/ Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov MŠ. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto MŠ z pohľadu školskej problematiky.

 

Článok  3

Činnosť rady školy

1/  Rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý obsahuje najmä:

a) úlohy orgánu školskej samosprávy,

b) práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy, 

c) pravidlá volieb, spôsob doplňovania volieb a rokovania orgánu               

    školskej    samosprávy, 

d) vzťahy orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.

 

 2/  Orgán školskej samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jeho     

      ustanovení.

 3/  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci  

      MŠ.

 4/  Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona  596/2003Z.z.,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7, 

e) sa podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 5 ods. 7 vyjadruje:

1.         k návrhu na počty prijímaných detí,

2.         k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

            vzdelávacieho procesu,

3.         k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch MŠ,

4.         k návrhu rozpočtu,

5.         k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti MŠ, 

6.         k správe o výsledkoch hospodárenia MŠ,

7.         ku koncepčnému zámeru rozvoja materskej školy rozpracovaného najmenej na

            dva   roky a k jeho vyhodnoteniu.

5/  Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa MŠ

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi MŠ, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa MŠ, podpísaný predsedom rady školy.

Článok  4

Zloženie rady školy

1/  Rada školy má 11 členov.

2/ Členmi rady školy sú 4 zvolení zástupcovia rodičov detí, 2 zvolení pedagogickí zamestnanci, 1 zvolený nepedagogický zamestnanec, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do rády školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruskov.

3/  Členom rady školy nemôže byť riaditeľ a zástupca riaditeľa materskej školy.

 

Článok  5

Spôsob voľby členov rady školy

1/ Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje hlasovaním rodičov detí navštevujúcich MŠ.

 2/ Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov MŠ.

 3/ Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov.

 4/  Riaditeľ materskej školy zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov materskej školy na uskutočnenie voľby zástupcu do rady školy. 

5/  Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, kde sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

6/  Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členstvo v rade je čestné a výkon funkcie je nezastupiteľný.

7/   Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

 8/  Členstvo v rade školy zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov materskej školy prestane byť zamestnancom školy,

d) ak dieťa zvoleného  zástupcu rodičov prestane navštevovať MŠ,

e) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní, 

f) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

g) úmrtím. 

Článok  6

Pravidlá rokovania rady školy

1/ Ustanovujúce zasadnutie rady školy v MŠ zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci   s riaditeľom školy.

 2/ Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy.

 3/  Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje opis priebehu a výsledky volieb do rady školy a príslušnú dokumentáciu podľa § 5 ods. 4.

4/  Predsedu  a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

5/  Predsedu rady školy rada odvolá, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada.

6/  Predsedu rady školy môže Rada školy odvolať, ak

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona SNR č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy.

7/  Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina

      jej členov.

8/   Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

9/  Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

10/  Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného 

       obdobia rady školy.

11/  Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné ak orgán školskej samosprávy  

      dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

12/  Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa

      a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.

13/  V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný do

       30 dní iniciovať voľbu náhradného člena alebo celej školskej rady.

14/   Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy,

        na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

 

Článok 7

Práva a povinnosti člena rady školy

1/  Člen má právo

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom   

    rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať k všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.

2/ Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie  povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. 

3/ Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok  8

Povinnosti predsedu rady školy

1/  Na čele rady školy je predseda, ktorého zvolí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

2/  Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

3/  Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

4/  Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

5/  Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

6/  Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ MŠ alebo zriaďovateľ MŠ.

7/  Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

8/  Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

9/  Výročná správa obsahuje:

           a) prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu účelu založenia rady školy,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdajoch,

d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

e) ďalšie údaje určené radou školy.

10/  Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. 

Článok  9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

1/  Predseda rady školy informuje riaditeľa MŠ o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2/ Riaditeľ MŠ v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

3/ Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

 Záverečné ustanovenia

Článok 10

Finančné zabezpečenie rady školy

1/  Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

2/  Rada školy nemá vlastný majetok. 

 

Tento Štatút  Rady školy bol prerokovaný a schválený na prvom riadnom zasadnutí Rady školy pri MŠ Ruskov.

 

Rada školy pri Materskej škole Ruskov, Kostolná 280, 044 19 Ruskov

 

 PLÁN PRÁCE NA ROK 2015

 

Marec 2015

 1. Privítanie prítomných, otvorenie – predseda.
 2. Oboznámenie s programon – predseda.
 3. Voľby predsedu RŠ.
 4. Návrh na počet prijímaných detí na šk. rok 2015/2016 – riad. MŠ.
 5. Návrh na rozpočet MŠ 2015.
 6. Diskusia.
 7. Návrhy, odporúčania.
 8. Záver.

Jún 2015

 1. Otvorenie – predseda.
 2. Plnenie Plánu práce školy – riad. MŠ.
 3. Organizačné zabezpečenie prázdninovej činnosti - riad. MŠ.
 4. Materiálno-technické zabezpečenie a hospodárenie školy – riad., hospodárka MŠ.
 5. Diskusia.
 6. Návrhy, odporúčania.
 7. Záver.

September 2015

 1. Otvorenie – predseda.
 2. ŠkVP, školský poriadok, plán práce školy, pedagogicko organizačné, materiálno technické zabezpečenie školy v školskom roku 2015/2016 - riad. MŠ.
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.
 4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy.
 5. Diskusia.
 6. Návrhy, odporúčania.
 7. Záver.

December 2015

      1. Otvorenie – predseda.

      2. Návrh rozpočtu MŠ na kalendárny rok 2016.

3. Diskusia.

      4. Návrhy, odporúčania.

5. Záver.

 

 

V prípade potreby sa zasadnutie RŠ uskutoční aj mimo schváleného plánu.

 

 

Dňa: 19.3.2015

 Ing. Viktor Mikloš, predseda Rady školy